Salgs og leveringsvilkår

Generelle salgs og leveringsvilkår

Disse generelle salgs og leveringsvilkårene skal gjelde i forholdet mellom SOMFY NORWAY AS (SOMFY) og SOMFY NORWAY AS  sine forhandlere (Forhandleren) for leveranser etter den 1. oktober 2015, dersom ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.
 
LEVERING
1.Leveringsvilkårene for SOMFY sine produkter er DAP incoterms 2010
 
GARANTI. 
2.SOMFY forplikter  seg ovenfor Forhandleren , i henhold til punkt 3-11 under, å rette alle feil som er oppstått på produkter som er levert av SOMFY, som kan knyttes til mangler i konstruksjon, materialer eller produksjon.
3. For utbyttedeler som er levert i følge punkt 2, er SOMFY ansvarlig på samme vilkår, og under samme forutsetninger, som gjelder for det opprinnelige godset.
 
GARANTITID
4. SOMFY sitt ansvar gjelder kun de feil, som viser seg innen tre år fra produksjonsdato, når det gjelder SOMFY garasjeportmotorer og SOMFY grindmotorer. For øvrige SOMFY motorer gjelder ansvaret innen fem år fra produksjonsdato. For SOMFY automatikker gjelder ansvaret innen fem år fra produksjonsdato, og for annet gods innen to år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke forbruks artikler slik som batterier etc.
 
RETTING AV FEIL
5. Når SOMFY har mottatt skriftlig melding om feil, skal SOMFY rette feilen uten forsinkelse og for egen kostnad, med unntak av hva som er angitt i punkt 6 nedenfor. Etter at SOMFY har levert den reparerte eller utskiftede delen til Forhandleren, skal SOMFY anses å ha fullført sine forpliktelser med hensyn til den feilaktige delen.
6. Forhandleren står for kostnader og risiko for montering, feilsøking og transport av feilaktige deler til SOMFY, mens SOMFY står for kostnad og risiko for transporten av utbyttet gods som skal leveres til Forhandleren.
7. Forhandleren skal sørge for at feilaktige deler som byttes ut i følge det som er fastsatt over, stilles til SOMFY sin rådighet uten forsinkelse.
 
ANSVARSBEGRENSNING
8. SOMFY sitt ansvar gjelder kun de feil, som oppstår ved normal og riktig bruk. SOMFY sitt  ansvar omfatter således ikke feil som skyldes normal slitasje eller forringelse, manglende vedlikehold, feil installasjon eller åpenbart feil bruk, f.eks.:
-at SOMFYs produkter er brukt til annet enn motorisering av solskjerming , garasjeporter, grinder og rullegitter uten SOMFY sin kjennskap og tillatelse,
-at SOMFY motorer er blitt brukt med elektrisk utstyr som ikke er godkjent av SOMFY, eller
-at SOMFY elektronikk er brukt uten at det er tatt hensyn til de koblingsskjemaer som er anvist av SOMFY.
9. Ut over det som er fastslått over, har SOMFY ikke noe ansvar for feil. SOMFY har ingen plikt til å betale noen erstatning til Forhandleren eller noen annen. Dette være seg for personskade eller skade på eiendom, som ikke omfattes av avtalen, eller for uteblitt fortjeneste som skyldes annen skade av indirekte slag.
 
REKLAMASJON
10. Dersom Forhandleren vil ha utbedret feil, må han umiddelbart, eller senest åtte dager fra det tidspunkt da han oppdaget, eller burde ha oppdaget feilen, gi SOMFY skriftlig melding om dette. Dersom Forhandleren forsømmer sin reklamasjonsplikt i følge dette punktet, mister Forhandleren all rett til å reklamere.
11. Uansett hva som er fastslått i punkt 2-10 over, har SOMFY ikke noe ansvar for noen del av godset lengre enn to år, for motorer og automatikker fem år regnet fra produksjonsdato.
 
FORSINKELSE
12. Det leveringstidspunktet som er oppgitt av SOMFY er beregnet etter beste evne, men er bare en vurdering, og SOMFY skal derfor ikke holdes ansvarlig for eventuell forsinkelser ved levering.
 
PRISER
13. Forhandleren skal betale de priser som fremgår av SOMFY sin til en hver tid gjeldende prisliste, hvis ikke det er inngått spesiell avtale om andre priser eller rabatter mellom SOMFY og Forhandleren.
 
ERSTATNING
14. I tilfelle SOMFY, til tross for det som er fastslått over, blir skyldig å utbetale erstatning til Forhandleren, skal erstatningen under enhver omstendighet være begrenset til et beløp som tilsvarer kjøpesummen for godset eller den del av godset som erstatningskravet gjelder.
 
TVIST
15. Tvist som gjelder leveranser til Forhandleren fra SOMFY skal avgjøres av Nedre Romerike tingrett som første instans.