GJELDENDE FRA 01.11.2022

Disse vilkårene gjelder for avtaler som Kunden inngår med Somfy Norway AS (”SOMFY”) om levering av produkter fra SOMFY. Vilkårene godkjennes av Kunden ved signering av en kjøpsavtale som henviser til disse alminnelige salgs- og leveringsvilkårene (samlet omtalt som ”Avtalen”).

 
1.    Generelt
1.1    Formålet med disse Alminnelige salgs- og leveringsvilkårene er å komplettere kjøpsavtalen som Kunden har inngått med SOMFY ("Kjøpsavtalen”) og definere de generelle vilkårene som gjelder for SOMFYs leveranse av produkter til Kunden.
1.2    Dersom Kjøpsavtalen inneholder vilkår som avviker fra disse Alminnelige salgs- og leveringsvilkårene, er det vilkårene i Kjøpsavtalen som skal gjelde.
1.3    Dersom SOMFY også skal installere eller utføre service på produkter levert av SOMFY, reguleres dette av særskilt serviceavtale og tilhørende alminnelige vilkår.
1.4    Disse alminnelige salgs- og leveringsvilkårene utfylles av bestemmelsene i kjøpsloven.

 

2.    Tekniske opplysninger m.v.
2.1    Tekniske opplysninger, tegninger, mål og annen informasjon som fremgår av brosjyrer, nettsider og annet materiell er ikke del av Avtalen, med mindre annet er skriftlig avtalt.

 

3.    Bestilling og levering
3.1    Alle bestillinger skal gjøres skriftlig i henhold til kontaktinfo fra SOMFY. En bestilling er ikke bindende før den er skriftlig bekreftet av SOMFY i en ordre¬bekreftelse.
3.2    Estimert dato eller tidsrom for levering skal fremgå av Kjøpsavtalen eller ordrebekreftelsen fra SOMFY. 
3.3    Leveringsvilkår er DAP Incoterms 2010, med mindre annet er skriftlig avtalt.

 

4.    Priser
4.1    Kunden skal betale de priser som fremgår av SOMFYs til enhver tid gjeldende prisliste, med mindre annet er skriftlig avtalt.
4.2    Alle priser er oppgitt eksklusiv mva, med mindre annet er spesifisert.

 

5.    Betaling
5.1    Kunden skal betale innen femten (15) dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt.
5.2    Dersom Kunden ikke betaler i samsvar med punkt 5.1 eller det som ellers er avtalt, skal Kunden i tillegg til det fakturerte beløpet betale en rente på 1 % per måned på det ubetalte beløpet inntil betaling finner sted.
 
6.    Garanti
6.1    Med de begrensninger som følger av Avtalen, skal SOMFY vederlagsfritt rette alle feil som er oppstått på produkter levert av SOMFY, inkludert utbyttedeler, som skyldes mangler i konstruksjon, materialer eller produksjon. For SOMFY garasjeportmotorer og SOMFY grindmotorer er SOMFY kun ansvarlig for feil som viser seg innen tre år fra produksjonsdato. For øvrige SOMFY-motorer gjelder ansvaret innen fem år fra produksjonsdato. For SOMFY-automatikk gjelder ansvaret innen fem år fra produksjonsdato, og for andre SOMFY-produkter innen to år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke batterier og andre forbruksartikler.

 

7.    Reklamasjon
7.1    Dersom Kunden oppdager feil eller mangler ved produktene, skal Kunden umiddelbart, dog senest innen 8 kalenderdager etter at han oppdaget eller burde oppdaget feilen, underrette SOMFY skriftlig om dette. Dersom Kunden ikke har reklamert innen den nevnte fristen, mister Kunden sin rett til å gjøre gjeldende feil eller mangler. 

 

8.    Feilretting
8.1    Når SOMFY har mottatt skriftlig melding om feil, skal SOMFY rette feilen uten forsinkelse og for egen kostnad, med de unntak som fremgår av punkt 8.3 nedenfor. 
8.2    Kunden skal sørge for at feilaktige deler stilles til rådighet for SOMFY uten ugrunnet opphold.
8.3    Kunden skal selv dekke kostnadene og bære risikoen ved montering, feilsøking og transport av feilaktige deler til SOMFY, mens SOMFY skal dekke kostnadene og bære risikoen ved transporten av utbyttede produkter som skal leveres til Kunden.

 

9.    Vesentlig mislighold
9.1    Ved vesentlig mislighold fra Kundens side har SOMFY rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning. Følgende situasjoner skal alltid anses som vesentlig mislighold:
a)    Dersom Kunden er mer enn 14 kalenderdager forsinket med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen;
b)    Dersom det er grunn til å tro at Kunden ikke vil eller klarer å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen;
c)    Dersom Kunden innstiller betalinger, kommer i en konkurslignende situasjon eller på annen måte kan mistenkes for å være insolvent. 

 

10.    Ansvarsbegrensning
10.1    SOMFYs ansvar gjelder kun feil som oppstår ved normal og riktig bruk. SOMFYs ansvar omfatter ikke feil som skyldes normal slitasje eller forringelse, manglende vedlikehold, feil installasjon eller feil bruk, herunder:
- at produkter levert av SOMFY er brukt til annet enn motorisering av solskjerming, garasjeporter, grinder og rullegitter uten SOMFYs kjennskap og tillatelse,
- at motorer levert av SOMFY er blitt brukt med elektrisk utstyr som ikke er godkjent av SOMFY, eller
- at elektronikk levert av SOMFY er brukt uten at det er tatt hensyn til koblingsskjemaer som er anvist av SOMFY.
10.2    SOMFY har ikke ansvar for indirekte skader og følgeskader, f.eks. produksjonsstans, uteblitt fortjeneste og andre økonomiske følgetap. 
10.3    SOMFY har ikke ansvar for skader som følge av Kundens endringer på produktene, uansett om endringene er gjort av Kunden eller en tredjepart. 
10.4    SOMFY har ikke ansvar for skader som følge av at produktene er brukt i kombinasjon med utstyr eller programmer (programvare) som ikke er levert av SOMFY.
10.5    SOMFYs totale ansvar etter Avtalen er begrenset til et beløp som tilsvarer den samlede kjøpesummen for leveransen det feilaktige produktet er del av, oppad begrenset til NOK [50.000].

 

11.    Konfidensialitet
11.1    Opplysninger som partene får om hverandre i forbindelse med gjennomføring av denne avtalen skal ikke bringes videre til tredjemann uten skriftlig samtykke fra den annen part. 
11.2    Plikten til konfidensialitet gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av Avtalen.

 

12.    Force Majeure
12.1    Dersom en av partene blir forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen på grunn av omstendigheter som parten ikke har kunnet råde over, f.eks. lynnedslag, arbeidskonflikt, brann, endrede myndighetsbestemmelser, inngripen fra myndighetene samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de angitte omstendigheter, skal den rammede partens forpliktelser suspenderes så lenge hindringen varer. Dersom Avtalens fullbyrdelse i vesentlige deler blir forhindret i lengre tid enn 30 dager på grunn av en eller flere av omstendighetene som er angitt ovenfor, kan den andre parten skriftlig si opp avtalen med 15 dagers oppsigelsestid. 

 

13.    Forbud om levering uten installasjon av profesjonelle produkter til forbrukere
13.1    Feil bruk/installasjon av profesjonelle produkter kan forårsake alvorlig personskade og/eller andre skader.
13.2    Med «profesjonelle produkter» menes produkter som kun kan kjøpes (se punkt 13.3.2) og installeres av fagfolk. Med «fagfolk» menes en kvalifisert tjenesteyter som utfører installasjon, reparasjon mv. av profesjonelle produkter til sluttkunder i sin næringsvirksomhet og som har registrert seg som profesjonell kunde hos SOMFY. 
13.3    Kunden garanterer at:
-    Kunden ikke vil selge, videreselge eller levere profesjonelle produkter til forbrukerkunder uten samtidig å utføre installasjon av produktet, verken direkte eller indirekte (gjennom nettbutikk);
-    Kundens nettsalg av profesjonelle produkter kun vil skje gjennom en beskyttet del av nettstedet somfypro.no tilgjengelig bare for registrerte fagfolk.
13.4    Ved brudd på garantien gitt i punkt 13.3, har SOMFY rett til å stanse leveranser til Kunden og/eller rett til å heve Kjøpsavtalen.

 

14.    Lovvalg og tvisteløsning
14.1    Avtalen reguleres av norsk rett. 
14.2    Partene skal forsøke å løse enhver uenighet i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å komme til enighet innen én måned, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved alminnelig domstolsbehandling, med Nedre Romerike som verneting.